نویسنده = ������������������������ ��������
مطالعه تولید موسیقی بعد از انقلاب اسلامی و ارائه الگوی مدیریت هنری آن

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 79-105

یاشار اسدپور؛ تکتم فرمانفرمایی؛ عباسعلی قیومی


بررسی تاثیرشبکه های مجازی برفرهنگ خانواده شهرنشین منطقه دوتهران

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 25-40

زهرا حسینی نقوی؛ تکتم فرمانفرمایی؛ زهرا ملکی دوست


فرهنگ و هنر در فلسفه ویتگنشتاین

دوره 4، 4 (پیاپی 10)، دی 1389، صفحه 100-113

دکتر سروش دباغ؛ تکتم فرمانفرمایی