نویسنده = ���������� ���������� �������� ������ ��������
طراحی الگوی بومی طبقه‌بندی و رتبه‌بندی هتل‌ها در ایران

دوره 5، 1 (پیاپی 11)، فروردین 1390، صفحه 76-88

دکتر محسن قدمی؛ دکتر علی اصغر صرافی زاده؛ امیرمحسن مدنی