نویسنده = �������� �������� �������� ��������
بررسی تأثیر میزان هوش هیجانی بر قابلیتهای مدیریت

دوره 5، 1 (پیاپی 11)، فروردین 1390، صفحه 46-63

دکتر بهمن حاجی پور؛ دکتر حسین وظیفه دوست؛ حسن جمشیدهروه