نویسنده = ������������ ������������������
توانمندسازی نیروی انسانی (موردکاوی کارکنان وزارت آموزش و پرورش)

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 1-14

عبدالرحیم رحیمی؛ نادر قناتی


آسیب شناسی مشکلات مدارس چند فرهنگی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 105-115

عبدالرحیم رحیمی؛ نسرین عباسی


برآورد تابع تقاضای سینما در ایران

دوره 4، 4 (پیاپی 10)، دی 1389، صفحه 82-98

دکتر میثم موسایی؛ عبدالرحیم رحیمی


نقش زنان در برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، چالش ها و راهبردها

دوره 3، 2(پیاپی 4)، تیر 1388، صفحه 57-74

دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ عبدالرحیم رحیمی