نویسنده = ���������� ������������ �������� ������������
موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران و ارایه راهکارهای مدیریتی در این حوزه

دوره 5، 1 (پیاپی 11)، فروردین 1390، صفحه 16-32

دکتر علی اکبر رضایی؛ دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ علی اصغر رفیعی نژاد


نقش زنان در برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، چالش ها و راهبردها

دوره 3، 2(پیاپی 4)، تیر 1388، صفحه 57-74

دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ عبدالرحیم رحیمی


جایگاه یونسکو در برنامه ریزی و توسعه فرهنگی جهان سوم (ایران)

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 59-70

دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ لیلی زمانی هرگلانی


نقش صنعت فرهنگی بر توسعه فرهنگی، با تاکید بر کتاب و کتابخوانی

دوره 1، پش شماره اول، دی 1386، صفحه 45-59

دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ زهره حسین زادگان


نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان

دوره 1، پش شماره اول، دی 1386، صفحه 61-75

دکتر شهناز هاشمی؛ دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ لیلا باباخانی