نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران و ارایه راهکارهای مدیریتی در این حوزه

دوره 5، 1 (پیاپی 11)، فروردین 1390، صفحه 16-32

دکتر علی اکبر رضایی؛ دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ علی اصغر رفیعی نژاد


مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر سیاست خارجی

دوره 2، پیش شماره سوم، تیر 1387، صفحه 55-66

دکتر علی اکبر رضایی