نویسنده = ���������� �������� ��������
نقش آموزش عالی در گسترش تبادلات فرهنگی کشورها

دوره 4، 2(پیاپی 8)، تیر 1389، صفحه 50-62

دکتر کریم حمدی؛ هادی رزقی شیرسوار


ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت (شهر تهران)

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 85-93

دکتر کریم حمدی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ نادی علیزاده