نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمان (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی زامیاد)

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 64-78

علی مبینی دهکردی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم آبادی؛ منصور دهقان نجم آبادی