نویسنده = ���������������� ��������
ارائه الگوی بومی سنجش اثربخشی در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 54-67

محمدباقر بابایی؛ امیر رشیدی؛ نادی علیزاده


ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت (شهر تهران)

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 85-93

دکتر کریم حمدی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ نادی علیزاده