نویسنده = �������������� ����������������
شناسایی ارزش‌های اسلامی تأثیرگذار بر رفتارهای مالی افراد

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 31-50

رمضانعلی رویایی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ علی باغانی