نویسنده = �������� ���� �������������� ����������
نشانه‌شناسی نمادهای بهشت در قرآن کریم

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 19-30

علی اصغر محکی؛ راضیه سوزن چی کاشانی