نویسنده = ������������������ ������������
نقش هوش فرهنگی در عملکرد کارکنان حوزه بین الملل بانک کشاورزی

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 43-59

پرستو شایسته؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داوودی