نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
مدل تبیینی کاربری‌های اینترنت و نقش آن در هویت فرهنگی دانشجویان

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 117-138

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور؛ علی ربیعی؛ محمد باقر نوبخت حقیقی؛ سیروس زنگنه