نویسنده = ������������������ ���������������� ����������
رابطه سرمایه فرهنگی با سبک‌های فراغتی نابینایان و کم بینایان شاغل و بازنشسته شهر تهران

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 97-114

بتول اعتباری گوهرریزی؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


عوامل فرهنگی _ اجتماعی مؤثر بر پایبندی جوانان تهرانی به ارزش‌های دینی (از 2 بُعد مناسکی(اعمال دینی) و پیامدی(آثار دینی)

دوره 13، شماره4 (پیاپی 46)، بهمن 1398، صفحه 59-75

سیده صفا موسوی؛ زهرا کاشانیها؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


تحلیل محتوای برنامه «به خانه برمی‌گردیم» در تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 53-65

داود احمدی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی مورد کاوی معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 103-122

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ حمیده رشادت جو؛ بهرام رضایی


عناصر فرهنگی مؤثر بر ارتقاء سرمایه فرهنگی در گلستان سعدی

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 1-31

محمد مهدی اسمعیلی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ علی اکبر رضایی


طراحی مدل اندازه گیری تأثیر رسانه ملی در توسعه فرهنگی

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 1-22

دکتر رضا نجف بیگی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی