نویسنده = ���������� ��������
مدل تبیینی کاربری‌های اینترنت و نقش آن در هویت فرهنگی دانشجویان

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 117-138

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور؛ علی ربیعی؛ محمد باقر نوبخت حقیقی؛ سیروس زنگنه


نگرش به فرهنگ غربی در بین جوانان و عوامل موثر بر آن

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 38-52

سروش فتحی؛ مریم ثابتی


بررسی ساختار پایگاه الکترونیکی مجلات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 54-63

علی حاجی شمسایی؛ صمد صبوری؛ سروش فتحی