نویسنده = ���������� ������������ ������������
رابطه میان هویت فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در زنان سرپرست خانوار

دوره 9، شماره 29، اسفند 1395، صفحه 1-18

ناهید وهابی کاشانی؛ سیدرضا صالحی امیری


سنجش سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 47-59

سیدرضا صالحی امیری؛ آرزو باباشمس


عوامل تأثیر‌گذار بر سلامت نظام اداری در تحقق طرح تحول نظام اداری

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 1-11

سیدرضا صالحی امیری؛ نوریه شادالویی