نویسنده = �������� �������� �������� ��������
فرصت طلبی و ارزش های فرهنگی حسابداری

دوره 7، 2(پیاپی 20)، تیر 1392، صفحه 72-83

بهمن بنی مهد؛ مهدی مراد زاده فرد؛ معصومه اردکانی