نویسنده = ���������� ������������ ������ ������
نقش کیفیت زندگی کاری در عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شبکه رادیویی البرز کرج زیر مجموعه معاونت صدای سازمان صدا و سیما)

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 20-35

مهراندخت نظام شهیدی؛ سید رضا صالحی امیری؛ مهدی سلطانی؛ حسین خاکدامن