نویسنده = ���������� ��������
ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی- اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 1-10

سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی؛ فاطمه براتلو


رابطه فرهنگ با پیچیدگی ساختار سازمانی (مورد کاوی صدای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 25-40

محسن قدمی؛ اسماعیل مرزبان؛ مینا قدمی


طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش

دوره 6، 4(پیاپی 18)، دی 1391، صفحه 81-101

محسن قدمی؛ حسین مظفر؛ عیسی کشاورز


آسیب شناسی مدیریت ضایعات هنری بر مبنای تئوری‌های نظام‌های طبیعی و ضایعات بر مبنای صفر

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 57-74

محسن قدمی؛ میترا آفتاب آذری؛ مینا قدمی


ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی درراستای سند چشم انداز 1404

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 124-139

محسن قدمی؛ میترا آفتاب آذری