نویسنده = �������� ���������������� ��������
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشگاه...

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 63-75

حمید شفیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سمیه بهار


بررسی وضعیت بهره‌وری زنان شاغل در ادارات مرکزی بانک کشاورزی ایران

دوره 6، 4(پیاپی 18)، دی 1391، صفحه 103-117

هادی رزقی شیرسوار؛ وحید محمودی؛ حمیرا پای خوان


بررسی رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت

دوره 6، 2(پیاپی 16)، تیر 1391، صفحه 96-113

هادی رزقی شیرسوار؛ حمید شفیع زاده؛ مسلم باقی زاده


مدیریت بحران در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، 4 (پیاپی 10)، دی 1389، صفحه 116-132

دکتر علی ربیعی؛ هادی رزقی شیرسوار


نقش آموزش عالی در گسترش تبادلات فرهنگی کشورها

دوره 4، 2(پیاپی 8)، تیر 1389، صفحه 50-62

دکتر کریم حمدی؛ هادی رزقی شیرسوار


ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت (شهر تهران)

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 85-93

دکتر کریم حمدی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ نادی علیزاده