نویسنده = ������������ ���������������� ������������
مؤلفه‌های فرهنگی و ادراک ریسک سرمایه گذاران

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 25-37

احمد ناطق گلستان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب نژاد


تبیین مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 85-96

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب نژاد؛ احمد گودرزی


تبیین مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دوره 5، 3 (پیاپی 13)، مهر 1390، صفحه 106-115

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب نژاد؛ احمد گودرزی