نویسنده = �������� �������������� ��������
مؤلفه‌های فرهنگی و ادراک ریسک سرمایه گذاران

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 25-37

احمد ناطق گلستان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب نژاد