نویسنده = ������������ ������ ��������
طراحی مدل فرایندی سیاستگذاری فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 117-144

10.30495/jcm.2022.21112

فرشاد رحمتی زنجان طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی اکبر رضایی؛ افسانه زمانی مقدم


بررسی تحول فرهنگی در سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 1-23

علی اکبر رضایی؛ نوریه شادالویی


عناصر فرهنگی مؤثر بر ارتقاء سرمایه فرهنگی در گلستان سعدی

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 1-31

محمد مهدی اسمعیلی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ علی اکبر رضایی