نویسنده = ���������� �������� ��������
موانع مشارکت زنان در فعالیت های فرهنگی

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 21-36

محسن عامری؛ مریم سهرابی رنانی؛ مهدی حسینی راد؛ فاطمه دائی