نویسنده = �������� �������� ������������
بررسی رابطه آموزش موسیقی سنتی بر هویت ملی

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 39-62

محمدرضا تاجیک؛ نازنین پیله وری؛ یاشار اسدپور


شناسایی ابعاد منابع انسانی متعادل از دیدگاه اسلام با رویکرد دلفی فازی

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 53-69

میر مهرداد پیدایی؛ نازنین پیله وری؛ صابر باقری