نویسنده = ������������ ��������������
مدرنیسم در اشعار فروغ و شاملو

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 1-20

محمدرضا تاجیک؛ فرزانه احدزاده نمینی


رابطه فضای مجازی (اینترنت) با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 17-30

محمدرضا تاجیک؛ نازنین کاظمینی


بررسی رابطه آموزش موسیقی سنتی بر هویت ملی

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 39-62

محمدرضا تاجیک؛ نازنین پیله وری؛ یاشار اسدپور