نویسنده = ������������������ ���������������� ����������
طراحی الگوی مدیریت استعداد برای سازمان‌های فرهنگی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 1-22

10.30495/jcm.2022.69935.1622

داود ضامنی؛ عباس علی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ ابراهیم حاجیانی