نویسنده = ���������������� ������ ����������
طراحی مدل پارادایم صلاحیت فرهنگی مدیران شعب بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران(

دوره 17، شماره 61، آبان 1402، صفحه 83-102

10.30495/jcm.2022.67891.1602

علی اولیائی؛ علیرضا ابراهیم پور؛ سید مرتضی موسویان؛ علیرضا صالحی


فراتحلیل رابطه هوش فرهنگی با صلاحیت فرهنگی

دوره 17، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 21-39

10.30495/jcm.2022.64028.1560

علی اولیائی؛ علیرضا ابراهیم پور؛ سید مرتضی موسویان