نویسنده = ������������ ���������������� ��������
طراحی مدل سنجش سواد اطلاعاتی خبرنگاران

دوره 17، شماره 60، شهریور 1402، صفحه 101-121

10.30495/jcm.2022.63745.1557

عباس دویران کشاورزی؛ نصرت اله شادنوش؛ مجتبی شاهنوشی فروشانی