نویسنده = ������������ �������� ������������ �������� ����
نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین مدل‌های تصمیم‌گیری و اعتماد سازمانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران)

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 39)، اردیبهشت 1397، صفحه 31-49

محمد صالحی؛ محمدتقی معتمدی تلاوکی؛ صبحه گل نوروزی معلم کلایی