نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 17-35

کاوه لطفی کیا؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ تیمور مرجانی؛ جلال حقیقت منفرد