نویسنده = �������� ������ �������������� ������������
شناسایی ابعاد تاب آوری منابع انسانی در شرایط پندمی کرونا از دیدگاه اسلام با رویکرد دلفی فازی

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 71-81

میر مهرداد پیدایی؛ نازنین پیله وری سلماسی؛ محمد رضا شهریاری