نویسنده = ���������� ���������� �������� ����������
طراحی مدل فرایندی سیاستگذاری فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 117-144

10.30495/jcm.2022.21112

فرشاد رحمتی زنجان طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی اکبر رضایی؛ افسانه زمانی مقدم