نویسنده = �������������� �������� ���������������� ������