نویسنده = ���������������� ������ ��������
تبیین نقش متغیرهای هنجاری در سکوت سازمانی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 126-141

ثمین خبازیزدی ها؛ اصغر شریفی؛ محمد نقی ایمانی