نویسنده = ������������������ �������� ��������
شناسایی پیشایندها و پسایندهای سیاست‌گذاری در رسانه ملی بر مبنای مدیریت استراتژیک نوین

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 107-124

نجمین دهقان توران پشتی؛ محمد رضا مایلی؛ محمد مهدی اسماعیلی؛ محمدعلی خسروی