نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
بررسی تأثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت آلومینیوم پارس شهر صنعتی کاوه)

دوره 6، 2(پیاپی 16)، تیر 1391، صفحه 66-80

طهمورث آقاجانی؛ غلامرضا عزیزی؛ بهزاد شوقی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم آبادی


تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمان (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی زامیاد)

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 64-78

علی مبینی دهکردی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم آبادی؛ منصور دهقان نجم آبادی