نویسنده = ������������ ��������
تبیین اصول فضاهای شهری فرهنگ محور با رویکرد احیای شهری

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 59-70

رزیتا عربیان؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


شاخص سنجش سرمایه‌های فرهنگی در شهر تهران

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 49)، آذر 1399، صفحه 19-40

علی قادری؛ سید کمال الدین شهریاری؛ حسین ذبیحی