نویسنده = ���������������� ��������
عوامل موثر بر توسعه فرهنگ وقف، رویکرد مدل معادلات ساختاری

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 1-20

منیر شامحمدی؛ کامران محمدخانی؛ غلامرضا گودرزی؛ سید رضا صالحی امیری