نویسنده = �������������� ������������������ ��������
رابطه سرمایه فرهنگی با سبک‌های فراغتی نابینایان و کم بینایان شاغل و بازنشسته شهر تهران

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 97-114

بتول اعتباری گوهرریزی؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی