نویسنده = ���������������� ������
بررسی رابطه مؤلفه های فرهنگی با بروز پدیده بی موبایل هراسی در میان دانشجویان

دوره 17، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 95-111

10.30495/jcm.2023.22321

زهرا دستغیب شیرازی؛ محمد دادگران؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ ندا سلیمانی


نقش رسانه هوشمندکودک و نوجوان درآموزش تفکر نقادانه

دوره 16، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 21-36

10.30495/jcm.2022.20696

مهرنوش خرمی نژاد؛ حسن عشایری؛ عطاءالله ابطحی؛ کامران محمدخانی؛ ندا سلیمانی