نویسنده = ���������� �������� ���������� ����������
تحلیل ارتباط ابعاد فرهنگ سازمانی با مولفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 42)، اسفند 1397، صفحه 83-100

حسن قلاوندی؛ ایمان عباسی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی