نویسنده = �������� ������������������ ��������
بررسی عوامل فرهنگی مدیریت در قرآن با رویکرد توجه به زمان

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 1-11

اعظم تحری النجارقی؛ افشار بازیار


بررسی فرهنگ سازمانی در برون‌سپاری پروژه‌هایIT سازمانی بر منابع انسانی؛ مخاطرات و مزایا

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 45)، آبان 1398، صفحه 37-46

مرتضی غضنفری؛ اعظم تحری النجارقی


عنوان مقاله بررسی عوامل فرهنگی و اخلاقی افسردگی از منظر قرآن

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، اردیبهشت 1398، صفحه 83-94

حسین تاج‌آبادی؛ اعظم تحری النجارقی