نویسنده = �������������� ��������
تدوین صلاحیت‌های علمی- حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی شاهین شهر

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 49)، آذر 1399، صفحه 63-69

عباس بابایی دارانی؛ مهری دارایی؛ سعید فرحبخش


برازش مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای هانتلی در بین آموزگاران استان اصفهان

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 83-98

عباس بابایی دارانی؛ مهری دارایی؛ سعید فرحبخش