نویسنده = ������������ ������
بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمان ها از دیدگاه کارمندان

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 1-16

علی ربیعی؛ زهرا نظریان؛ زهرا بهبهانی


مدل تبیینی کاربری‌های اینترنت و نقش آن در هویت فرهنگی دانشجویان

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 117-138

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور؛ علی ربیعی؛ محمد باقر نوبخت حقیقی؛ سیروس زنگنه