نویسنده = �������������� ����������
مطالعه تولید موسیقی بعد از انقلاب اسلامی و ارائه الگوی مدیریت هنری آن

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 79-105

یاشار اسدپور؛ تکتم فرمانفرمایی؛ عباسعلی قیومی


بررسی رابطه آموزش موسیقی سنتی بر هویت ملی

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 39-62

محمدرضا تاجیک؛ نازنین پیله وری؛ یاشار اسدپور