نویسنده = ���������������� �������������������� ��������������
مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 45)، آبان 1398، صفحه 1-17

حسن موفق؛ غلامرضا هاشمزاده خوراسگانی؛ اسفندیار دشمن زیاری