نویسنده = ������������ �������� ������
عوامل فرهنگی _ اجتماعی مؤثر بر پایبندی جوانان تهرانی به ارزش‌های دینی (از 2 بُعد مناسکی(اعمال دینی) و پیامدی(آثار دینی)

دوره 13، شماره4 (پیاپی 46)، بهمن 1398، صفحه 59-75

سیده صفا موسوی؛ زهرا کاشانیها؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


شناسایی ابعاد دینداری و تاثیرگذاری آن برپایبندی جوانان تهرانی از دو بُعد اعتقادی و تجربی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 44)، تیر 1398، صفحه 47-65

سیده صفا موسوی؛ زهرا کاشانیها؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی