تحلیل تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مدیریت تحول، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد،، مهاباد، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران (نویسنده مسئول) mhd472002@yahoo.com

چکیده

امروزه یکی از متغیرهایی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد سازمانی دارد، فرهنگ سازمانی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه با نقش میانجی فرهنگ سازمانی است. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از لحاظ شیوه انجام، از نوع تحقیقات پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه به تعداد 200 نفر بوده که 127 نفر از اعضای جامعه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه-های استاندارد رهبری تحول‌آفرین باس و آولیو (2002) با ضرایب پایایی 88/0، عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1980) 86/0 ، و فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) 91/0 بود. جهت بررسی روائی ابزارهای اندازه‌گیری، از روش تأیید محتوا استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌ معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در بانک کشاورزی شهر ارومیه تأثیر دارد. نتایج پژوهش، بیانگر تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی، و فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the impact of transformational leadership on organizational performance with mediating role of organizational culture (case study: agricultural bank employees of urmia city )

نویسندگان [English]

  • Maryam Fageh-Sheikhi 1
  • Masoud Ghahremani 2
1 (M.A) in Public Administration – Transformation Management, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran .
2 Department of Public Administration, Faculty of Humanities ,Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran .
چکیده [English]

Today, one of the variables that have a significant impact on organizational performance is organizational culture. The purpose of this study was to investigate the impact of transformational leadership on the organizational performance of agricultural bank employess of urmia city with the mediating role of organizational culture. The present research is descriptive-analytic and in terms of the implementation method, surveying research.The statistical population of this study was all employees of Agricultural Bank in urmia city and 200 people. 127 members of population were selected by random sampling method. The data collection tool was standard questionnairs of transformational leadership by Bass and Avoloi (2002) with a reliabilities coefficient of 0.88, Hersey and Goldsmith's organizational performance (1980) 0.86, and Denison organizational culture (2000) 0.91. Content validation was used to assess the validity of the measurement tools.Structural equation model by Smart PLS software was used to analyze the data. The findings show that transformational leadership has an impact on organizational performance by mediating role of organizational culture in agricultural bank employees of urmia city. The results of the research show the effect of transformational leadership on organizational performance and organizational culture, and organizational culture on organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Organizational Performance
  • organizational culture
  • agricultural bank