بررسی میزان نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر توسعه پایدار شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول). rah.jafari@yahoo.com

2 هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 هیات علمی، استادیار و مدیر گروه رشته مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در حال حاضر زندگی مدرن شهری با استفاده از به روز‌ترین فناوری‌ها توانسته جریان زندگی مردم را نسبت به گذشته تسهیل بخشد، اما مشکلاتی تازه به همراه داشته، که از جمله آن‌ها کاهش نشاط شهروندی است. تحقیق حاضر به منظور سنجش میزان نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهرهمدان، مبتنی بر توسعه پایدار شهری انجام‌شده است.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 18 تا 65 سال که در زمستان سال 1396 در شهر همدان ساکن بوده‌اند. بر اساس آمار سرشماری سال 1395 تعداد کل آن‌ها 379603 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر مشخص شد. روش نمونه‌گیری تصادفی و ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید.
یافته‌ها و نتایج پژوهش: از نظر سن تفاوت معناداری در نشاط شهروندان همدانی وجود ندارد، اما میزان نشاط در زنان و در افراد با درآمد بالا بیش‌تر است. به طور کلی میزان نشاط شهروندی در متغیرهای رضایت از محیط‌زیست، رضایت اقتصادی، رضایت فرهنگی متوسط به پایین و رضایت سیاسی پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the citizenship vitality in cultural ecology based on sustainable development of Hamedan city

نویسندگان [English]

  • rahele jafari 1
  • Abbasali Ghaiyoomi 2
  • toktam farmanfarmaee 3
1 Department of Management and Cultural Planning, Faculty of Management and Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 cultural vice presidend
3 Department of Management and Cultural Planning, Faculty of Management and Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose of the Research:
Nowadays, modern urban life has been able to streamline people's lives through the latest technological developments, but also has brought new challenges, including reducing citizenship. This research is carried out to assess the citizenship vitality of Hamedan citizens and is a type of survey.
Research method:
The research method is descriptive survey type. The statistical population was comprised of all citizens aged 18 to 65 years old that they lived in Hamedan In the winter of 1396, which according to census statistics in 1395 totaled 379603 people. The sample size was 384 by Cochran formula. The method of sampling in this study was a randomized questionnaire with researcher made questionnaire. The reliability of the questionnaire was content and its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient.
Research findings and results:
The results showed that there is no significant difference in the vitality of Hamedan citizens in terms of age, but the vitality rate is higher in women and in people with high income. In general, the level of citizenship in terms of satisfaction with environment, economic and cultural satisfaction is moderate to low and in the political dimension is low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitality
  • citizenship niche
  • cultural ecology
  • Sustainable urban development